© Pixabay.com

Zwolle – Het Zwolse college van burgemeester en wethouders heeft in de eerste begroting van zijn zittingstermijn financieel ruimte gemaakt voor de grote strategische opga-ven voor de stad. De gemeentebegroting voor 2019 biedt daardoor zo’n tien miljoen ruimte voor investeringen. Het geld gaat onder meer naar zorg, duurzame energie, de arbeidsmarkt, Spoorzone en mobiliteit. Daarmee wordt Zwolle een sterkere en completere stad.

Het financieel perspectief voor de komende jaren kent mee- en tegenvallers. Structureel ontvangt Zwolle minder van het Rijk door lagere uitkeringen vanuit het gemeentefonds en neemt het beroep op jeugdzorg en Wmo-zorg toe. Daar staat tegenover dat door de aantrekkende economie de inkomsten uit bouwleges en OZB toenemen en het tekort op de bijstand afneemt. Per saldo kan Zwolle de komende jaren blijven investeren. De tariefsverhoging van gemeentelijke lasten is komend jaar in lijn met de inflatie 2,7%, met uitzondering van de parkeer- en toeristenbelastingen: deze stijgen in 2019 niet.

Zorg
Van de totale gemeentebegroting van € 500 miljoen, gaat zo’n € 300 miljoen naar het sociaal domein. Om de benodigde zorg ook in de toekomst te kunnen bieden, blijft Zwolle inzetten op omschakeling naar lichtere en preventieve vormen van zorg en hulp. In 2019 wordt geld beschikbaar gesteld om de autonome groei in de toestroom naar jeugdzorg en Wmo op te vangen.

Energie
Zwolle wil in de toekomst al zijn energie duurzaam opwekken en in 2050 energieneutraal zijn. Wijk voor wijk moeten panden worden geïsoleerd en de warmtevoorziening worden verduurzaamd. Ook investeert Zwolle in energiewinning uit aardwarmte (geothermie). Om de energieambities te verwezenlijken, wordt in 2019 € 900.000 extra uitgetrokken.

Hanzeland
In Spoorzone / Hanzeland wil Zwolle de komende jaren extra functies toevoegen, zodat het gebied zich verder kan ontwikkelen tot een levendig en dynamisch gemengd ge-bied. De plannen voor invulling van het gebied worden stap voor stap concreter. Om een doorontwikkeling van Spoorzone / Hanzeland mogelijk te maken, wordt € 600.000 extra uitgetrokken.

Stedelijk
Op veel plaatsen gaat de schop in de grond en wordt gebouwd aan het stedelijke Zwolle van de toekomst, zoals in het winkelgebied Dieze-Brink. Ook worden voorbereidin-gen getroffen voor andere projecten, zoals Weezenlanden-noord en de Hanzebadloca-tie. Daarnaast wordt geïnvesteerd in goede, energieneutrale scholen.

Human capital
Om al het in Zwolle aanwezige talent te kunnen benutten in de groeiende en verande-rende economie, is het belangrijk om te investeren in de ‘human capital agenda’ van Zwolle. Bovenop de bijdrage van de gemeente (€ 1,1 miljoen), dragen ook de partners zoals de regio en de provincie bij.

Nieuwe Zwollenaren
Een gerichte aanpak wordt ingezet voor ‘nieuwe Zwollenaren’ (statushouders). Met on-der meer maatwerk, taallessen en goede begeleiding naar werk, wordt een forse uit-stroom naar banen beoogd. Zwolle loopt daarmee voorop in de plannen van minister Koolmees en trekt in 2019 € 500.000 extra uit.

Mobiliteit
Een stad die groeit en verstedelijkt, moet inzetten op een blijvend goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. In 2019 worden een reeks knelpunten aangepakt, veelal samen met de provincie. De gemeente draagt in 2019 € 750.000 bij.

Organisatie
Ook wordt in een groeiende stad steeds meer gevraagd van de gemeentelijke organisa-tie. Die ontwikkelt daarom volgend jaar mee voor een goede dienstverlening aan de burger.

De volledige begroting staat op de website, www.zwolle.nl/beleidscyclus. De begroting wordt voorgelegd aan de raad en besproken in de raadsvergadering van 9 november aanstaande.