Spelregels/Disclaimer

Spelregels voor het plaatsen van reacties op NieuwsOverijssel.nl

Bij NieuwsOverijssel.nl heb je een reactiemogelijkheid op onze nieuwsartikelen.  Wij hopen dat je onderstaande in acht neemt:

Reageren
We hechten veel waarde aan je mening en de bijdragen. Mede hierdoor stellen we op prijs dat de lezers mogelijkheid krijgen om te reageren.

Hoe je reageert, is aan jou. Wij vragen je aan enkele spelregels houden:
– Je overtreedt in je reacties de wet niet (en met name artikel 1 van de Grondwet).
– Je gaat fatsoenlijk met anderen om en respecteert de mening van een ander.
– Je houdt rekening met het auteursrecht van derden (delen citeren mag, complete publicaties overnemen niet)
– Je plaatst geen commerciële boodschappen (spam)
– Je doet niets dat het technisch functioneren van de website kan hinderen, bij het opgeven van een valse naam beslist de redactie om uw reactie te verdwijderen of uit te sluiten.

De redactie kijkt alleen achteraf mee. Vooraf elke bijdrage beoordelen kost te veel tijd. Ook laadt het de verdenking op ons dat we de bijdragen willen sturen. Dat wil je niet, dat willen wij niet. Jij bepaalt met jouw bijdragen de inhoud en de toon van dit forum. En jij bepaalt ook mee of een reactie over de schreef gaat. Waarschuw ons als je vindt dat dat zo is. Dan kijken wij ernaar en nemen we een beslissing.

Diegenen die reageren – van hen ontvangen we het IP-adres (IPv4/IPv6). Mensen die bij herhaling de spelregels negeren kunnen we in het uiterste geval de toegang ontzeggen, bij overtreding van de wet kunnen we overgaan tot het doen van aangifte.

Disclaimer

Gebruik van de website en de daarmee verbonden webpagina’s mede de naam NieuwsOverijssel.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande:

– Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door de redactie uitdrukkelijk afgewezen.
– Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.
– Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden.
– De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden, alsmede door derden geplaatste reacties. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Reacties op nieuwsberichten die een beledigende of discriminerende dan wel kwetsende of van minachtende aard zijn tegenover andere personen of nieuwsberichten kunnen zonder enig overleg met de auteur verwijderd worden. Een gevolg hiervan kan zijn dat een auteur van diens kwetsende opmerkingen een IP ban kan krijgen.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, zijn in eigendom of licentie bij NieuwsOverijssel.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de redactie van NieuwsOverijssel.nl, tenzij dit wordt gedaan via en alleen met de RSS-feeds. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom zijn van NieuwsOverijssel.nl zijn enkel opgenomen ter informatie aan de gebruiker van de website. De redactie van NieuwsOverijssel.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. Daar waar gebruik wordt gemaakt van citaten uit bestaande artikelen wordt de correcte bron vermeld bij het citaat. In geval van incorrecte weergave kunt u zich wenden tot NieuwsOverijssel.nl

Mochten wij content aantreffen op een externe website zonder enige vorm van toestemming zullen wij deze in rekening brengen bij betreffende websitehouder.
De tarieven hiervan bedragen € 255 (exclusief juridische kosten) per foto of tekst en € 450 (exclusief juridische kosten) per video.

© NieuwsOverijssel.nl 2016-2018