Rijssen-Holten: Concept begroting 2019 in evenwicht

Rijssen – Het college legt de begroting 2019 aan de raad voor. De raad heeft op 31 mei 2018 het Coalitieakkoord 2018-2022 vastgesteld. De hieruit voortvloeiende voorstellen voor nieuw beleid en een aantal noodzakelijk geachte andere zaken zijn verwerkt in deze programmabegroting 2019 met meerjarenraming 2019-2022. De begroting is voor alle jaarschijven in de periode 20192022 zowel incidenteel als structureel in evenwicht waarbij er nog wel een flinke opdracht ligt om de stijging van de lasten uit het sociaal domein op te vangen.

Wethouder Roland Cornelissen: “De begroting 2019 is structureel sluitend, toch ligt er een flinke bezuinigingsopdracht in het sociaal domein. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. De gemeentelijke lasten stijgen licht. Deze lastenstijging wordt onder meer veroorzaakt door een stijging van de rijksbelasting op verbranden van afval. Uitgaven op dit terrein kunnen we samen met inwoners verlagen door meer in te zetten op afvalscheiding. Gelukkig biedt de begroting 2019 nog wel mogelijkheden om geld in te zetten op nieuwe zaken zoals onder andere duurzaamheid, cultuureducatie, wijkgericht werken en upgrade voor de centra in Holten en Rijssen. Voor de verdere uitvoering van het coalitieakkoord en het opvangen van tegenvallers is nog een buffer van bijna een miljoen euro structureel beschikbaar.”

Sociaal Domein
Tot vorig jaar ging Rijssen-Holten ervan uit dat zij met de middelen van het Rijk de decentralisatie van de Jeugd(zorg) en Wmo kon uitvoeren. Net als een flink aantal andere gemeenten kan onze gemeente deze taken niet uitvoeren met de middelen die zij ontvangt van het Rijk. In de begroting 2019 is rekening gehouden met meer uitgaven dan we ontvangen van het Rijk, ter grootte van € 1,5 miljoen. Dat tekort is nu nog hoger. De gemeente heeft hiervoor een plan vastgesteld om uitgaven en inkomsten meer in evenwicht te brengen. Daarnaast is ook rekening gehouden met bezuinigingen op het sociaal domein, oplopend tot 3 ton in 2022.

Nieuw beleid
In de begroting 2019 is extra budget bestemd voor cultuureducatie. Ook wordt geïnvesteerd in de centra van Rijssen en Holten en komt er meer geld beschikbaar om verder te werken aan de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen richting duurzame en veilige wijken. Er is ook aandacht voor het welzijnsniveau in de wijken door meer inzet op het verminderen van eenzaamheid.