© Foto Tennekes

Kampen – De toren van de Bovenkerk verkeert in een slechte staat en wordt gerestaureerd. Na een eerste onderzoek is gebleken dat zowel de fundering als het gevelwerk hersteld moet worden. Half mei is daarmee begonnen en toen is de toren gedeeltelijk in de steigers gezet.

Inmiddels is de fundering hersteld en zijn maatregelen getroffen om verdere verzakking te voorkomen. Bij een recente detailinspectie van het gevelwerk is naar voren gekomen dat uitgebreidere restauratie nodig is. De kosten nemen hierdoor toe met 1,4 miljoen euro. Bij de voorbereiding van de restauratie is al aangegeven dat een uitvoerige inspectie pas kan plaatsvinden wanneer de toren compleet in de steigers is gezet. Begin oktober stond de toren compleet in de steigers en is gestart met een eerste inspectie van de gevels. Toen bleek vooral het natuursteen in de gevels veel slechter dan in eerste instantie was opgenomen. Vervolgens is een gedetailleerde inspectie uitgevoerd. Hierbij zijn deskundigen, zoals monumentenzorg en natuursteenspecialisten, betrokken.

Tufsteen geschild
Het compleet in de steigers zetten van de toren is duur en ingrijpend. In de jaren ’90 is dat voor het laatst gebeurd. In de restauratiewereld is het gebruikelijk om restauraties zo uit te voeren dat een monument er weer voor een periode van dertig tot veertig jaar tegen kan. De restauratie in de jaren ’90 blijkt minder duurzaam dan aanvankelijk bedoeld. Destijds is alleen het hoogstnoodzakelijke tufsteen vervangen. En op meerdere plaatsen is ‘geschild’ in plaats van vervangen. Schillen is het gedeeltelijk afkappen van de tufsteen, zodat oppervlakkige beschadigingen en verweringen worden verwijderd. Binnen het huidige meerwerk wordt tufsteen vervangen waar dat nodig is.

Aanvullende subsidie
Op basis van de eerste begroting is provinciale subsidie aangevraagd voor de restauratie. Omdat het subsidieplafond is bereikt, is het niet mogelijk voor het extra werk een aanvullende subsidieaanvraag in te dienen. Ook is het niet toegestaan in 2019 een nieuwe aanvraag in te dienen omdat slechts één maal voor hetzelfde project subsidie mag worden verstrekt. Voor de instandhouding van grote monumenten is er een aanvullende subsidieregeling bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hiervoor is totaal 25 miljoen beschikbaar. De komende weken wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk geprobeerd om hiervoor in aanmerking te komen. Duidelijkheid hierover en over de hoogte van het bedrag komt er pas 2019. Daarnaast zijn de provincie en het Rijk gevraagd de mogelijkheden voor extra subsidie te onderzoeken.

Langere restauratieperiode
Door de uitbreiding van de restauratiewerkzaamheden duurt de periode dat er gewerkt wordt ook langer. De planning is nu dat de restauratiewerkzaamheden in april 2020 worden afgerond. Het is daarom mogelijk dat omwonenden langer dan verwacht overlast kunnen ervaren. De gemeente houdt omwonenden en stadsgenoten op de hoogte van de uit te voeren werkzaamheden.