Dalfsen – De gemeenteraad van Dalfsen heeft het college gevraagd om ruimtelijke regels te stellen voor projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het college legt nu het Beoordelingskader grootschalige energieopwekking voor aan de raad. Dit beoordelingskader zorgt ervoor dat initiatieven op dit gebied niet zomaar uitgevoerd kunnen worden, maar eerst getoetst moeten worden aan het kader. Het schrijft voor dat er een zorgvuldig participatieproces met omwonenden plaats moet vinden en draagt ook zorg voor een goede landschappelijke inpassing van initiatieven.

Specifiek voor zonneparken is op 26 juni 2017 al een beoordelingskader vastgesteld door de gemeenteraad. Dit kader wordt nu uitgebreid naar andere vormen van grootschalige energieopwekking, omdat goede ervaringen zijn opgedaan met dit kader en dit kader ook aansluit bij provinciaal beleid. Bij het vaststellen van het beoordelingskader voor zonneparken heeft de gemeenteraad bepaald dat per landschapstype uit de kaart van de Structuurvisie Buitengebied een maximum van 5% van de oppervlakte gebruikt mag worden voor de bouw van zonneparken. Deze bepaling is voor het bredere beoordelingskader overgenomen, om te voorkomen dat initiatieven zomaar als paddenstoelen uit de grond schieten. Deze bepaling past ook bij de uitkomsten van het afgelopen zomer gehouden inwonersonderzoek.

Invloed uitoefenen
Wethouder Jan Uitslag: ‘De raad heeft in de raadsagenda aangegeven dat duurzame energie misschien wel het belangrijkste onderwerp voor de komende jaren is. De raad heeft ook stevige ambities op dit terrein en heeft gevraagd om een herijking van het beleidsplan. De overstap van energie op fossiele brandstoffen naar duurzame energie is groot en omvangrijk. Er is een grote hoeveelheid lokaal opgewekte duurzame energie nodig om te voldoen aan de vraag naar energie in de gemeente. Daarvoor zijn grootschalige energieprojecten nodig, die grote impact hebben op het landschap, de inwoners en op de ruimtelijke kwaliteit. Met dit beoordelingskader willen we invloed uitoefenen op de locatie en de manier waarop die grootschalige projecten worden uitgevoerd.’

Dynamisch karakter
Het beoordelingskader voor opwekking van duurzame energie is bedoeld om meteen mee te kunnen werken. Het krijgt voor de langere termijn een meer dynamisch karakter mee. Volgend jaar staat een onderzoek naar de ideale energiemix voor de gemeente Dalfsen op de agenda. Daarnaast komt er een Regionale Energiestrategie (RES) voor West-Overijssel. Beide trajecten zullen een langetermijnvisie opleveren, waar het beoordelingskader op aangepast kan worden als het nodig is.

Het vervolg
Het Beoordelingskader grootschalige energieopwekking zal op 10 december besproken worden door de raadscommissie en zal aansluitend op 17 december tijdens de raadsvergadering ter besluitvorming behandeld worden. Inwoners zijn van harte welkom om de commissievergadering bij te wonen of om in te spreken. Dat laatste kan men doen door zich voor maandag 10 december 12.00 uur aan te melden via griffie@dalfsen.nl of via 0529-488 230.