Oldenzaal – In het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Gedeputeerde Staten hebben op 4 december 2018 het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Landgoederen Oldenzaal vastgesteld. Het ontwerp-PIP Landgoederen Oldenzaal ligt inclusief bijlagen ter inzage van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding, vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Natuurherstel
De herstelmaatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De doelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan en de bijbehorende PAS-gebiedsanalyse. Door deze natuurdoelen te realiseren, ontstaat er (vergunnings-)ruimte voor economische ontwikkeling.  De natuurherstelmaatregelen in Landgoederen Oldenzaal richten zich vooral op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen. Doel is om de kwetsbare natuur te beschermen, zoals het vochtige beekbos, het eiken-haagbeukenbos en het beuken-eikenbos met hulst. Het eiken-haagbeukenbos moet tevens worden uitgebreid. Voor het onderdeel benedenloop Snoeyinksbeek gaat het om het vochtig beekbos en de pioniersvegetaties met snavelbies. Ook is daar de vissoort rivierdonderpad aangewezen om te behouden.

Waar inzien?
Het ontwerp-PIP Landgoederen Oldenzaal ligt ter inzage van 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019. Het ontwerp PIP is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal en is als inkijkexemplaar in te zien op het Gemeentehuis Losser (Raadhuisplein 1, LOSSER), gemeentehuis Oldenzaal (Ganzenmarkt 1, OLDENZAAL) en het Provinciehuis Overijssel (Luttenbergstraat 2, Zwolle)

Indienen reactie
In de periode van terinzagelegging kunt u uw reactie bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘Landgoederen Oldenzaal, nummer 3878756’. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen.

Inloopbijeenkomst
Meer weten over het plan? Kijk op www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal of kom langs op onze inloopbijeenkomst op 10 januari 2019 (15.00 – 21.00 uur, locatie Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, 7587 AM DE LUTTE).