Lelystad Airport © Fotostudio Wierd

Lelystad – Het Luchthavenbesluit Lelystad Airport wordt op enkele punten gewijzigd. Dit heeft minister Van Nieuwenhuizen onlangs meegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer. Het betreft een ontwerpbesluit waarop vanaf 11 januari gedurende zes weken kan worden gereageerd.

Tijdens deze zogenoemde ‘zienswijzenperiode’ kan iedereen wensen en bedenkingen kenbaar maken over het ontwerpbesluit en het geactualiseerde milieueffectrapport (MER). In dit MER wordt het negatieve effect van vliegtuiggeluid op de werkgelegenheid in de toeristische sector als gering ingeschat. Het zou niet in verhouding staan tot de verwachte groei van de werkgelegenheid. Daarnaast is bepaald dat na sluitingstijd van de luchthaven (23.00 uur) alleen gestart en geland mag worden bij wijze van uitzondering. Het gaat om onverwacht vertragende omstandigheden, zoals een technische storing aan het vliegtuig of extreem weer. De uitzonderlijke starts en landingen mogen dan tot uiterlijk 00.00 uur plaatsvinden. 

Lelystad Airport © Fotostudio Wierd

Luchtruimstructuur
Het ontwerpbesluit stelt verder dat het voorlopig niet mogelijk is om op Lelystad meer dan 10.000 vliegtuigbewegingen van grote vliegtuigen per jaar in te passen. Dit zou in de huidige indeling van het Nederlandse luchtruim te grote gevolgen hebben voor het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het aantal van 10.000 betekent gemiddeld één tot twee starts of landingen per uur. Maar het uiteindelijke maximum aantal vliegtuigbewegingen is wel vastgelegd op 45.000 per jaar. Om deze uitbreiding te bereiken zijn aanpassingen nodig van de luchtruimstructuur en een vergroting van de capaciteit in het luchtruim. Dit wordt gerealiseerd binnen het project Luchtruimherziening. Op termijn wordt een afname verwacht van het klein luchtverkeer op Lelystad Airport naar ongeveer 50.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Momenteel is dat nog ongeveer het dubbele.

Informatiebijeenkomsten
Aan de zienswijzenprocedure kan door bewoners vanaf 11 januari tot en met 21 februari 2019 worden deelgenomen. Het is mogelijk om een mening te geven over het ontwerpbesluit en het geactualiseerde MER. Op de website Platformparticipatie.nl wordt vanaf 11 januari bekendgemaakt hoe een zienswijze kan worden ingediend en wat er daarna mee gebeurt. Tevens zullen op genoemde website informatiebijeenkomsten worden aangekondigd die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert in Overijssel en de andere betroffen provincies. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen aan medewerkers van het ministerie vragen worden gesteld over het ontwerpbesluit en het onderliggende MER.