Enschede – Uit de evaluatie ‘Diftar – resultaten na 1 jaar’ blijkt dat huishoudens dit jaar gemiddeld 40 euro goedkoper uit zijn dan vorig jaar.

In de evaluatie staat ook de conclusie dat de overstap naar het systeem van omgekeerd inzamelen in 2019 nog niet haalbaar is. Het college stelt de gemeenteraad voor om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken. Op 1 januari 2017 is Enschede overgegaan op Diftar (tariefdifferentiatie) voor de inzameling van huishoudelijk afval. Met Diftar gingen inwoners, naast een vast basistarief voor afvalstoffenheffing, betalen voor het aantal keren dat restafval wordt aangeboden.

De doelstelling van Diftar is helder: betere afvalscheiding en minder restafval. De cijfers geven aan dat Diftar een succes is. Door de invoering van Diftar nam de totale hoeveelheid afval af en steeg het scheidingspercentage van 49% in 2016 naar 64% in 2017. Dat is boven verwachting. De hoeveelheid restafval nam af tot 125 kilo per inwoner. Dat is een daling van 40 procent. Het doel was 175 kilo per inwoner. Opvallend is ook de toename van verpakkingenafval: 113 procent. De overige ingezamelde afvalstromen zoals gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval), glas en papier namen met respectievelijk 26%, 20% en 6% toe. Ook daaruit blijkt dat afvalscheiding gestimuleerd is door de invoering van Diftar. Dit alles betekent een gemiddelde besparing voor huishoudens van 40 euro. Op veler verzoek is er in 2018 voor gekozen om het variabele deel van de afvalstoffenheffing niet vooraf in rekening te brengen op basis van een schatting (zoals in 2017 is gebeurd), maar achteraf op basis van het werkelijke aantal aanbiedingen. In 2019 wordt het aantal aanbiedingen van 2018 in rekening gebracht.

Na de invoering van Diftar werd vooral in het eerste half jaar meer afval bij de containers en milieupleinen in de stad aangetroffen. De toename van bijplaatsingen is voornamelijk veroorzaakt door foutief aanbieden van losse zakken met verpakkingenafval. Al snel bleek dat er te weinig verpakkingencontainers waren, omdat inwoners massaal afval zijn gaan scheiden. Daarom zijn er ruim 170 verpakkingencontainers extra geplaatst. In totaal staan er nu ongeveer 250 verpakkingencontainers in Enschede. Ook is de huis aan huis-inzameling van verpakkingen bij flats en appartementen gestopt. Dankzij de extra verzamelcontainers kunnen bewoners 24 uur per dag, 7 dagen per week hun verpakkingenafval wegbrengen en hoeven ze niets meer op te sparen op hun balkon of in de schuur.

Het inzetten van deze extra maatregelen heeft effect gehad. De afgelopen maanden is een dalende trend van bijplaatsingen (verpakkingen) en illegale dump (grof restafval) te zien. Uiteraard blijft dit een punt van aandacht. Eind 2017 is bovendien een aantal beleidswijzingen vastgesteld tegen illegale stort en bijplaatsingen van grof restafval. De maatregelen zijn o.a. 75 kg gratis stortquotum voor het brengen van grof huishoudelijk afval naar het afvalbrengpunt, het verlagen van de voorrijkosten voor het halen van grof afval aan huis (van 45 euro naar 20 euro) en de ondergrondse restafvalcontainers voor iedereen toegankelijk maken in de loop van 2018. Deze maatregelen worden in het najaar van 2018 geëvalueerd.

Door de invoering van Diftar zijn inwoners hun afval boven verwachting goed gaan scheiden. Een aantal locaties in de stad vergt echter nog wel extra aandacht. Het is dan ook nog te vroeg om de volgende beleidswijziging per 1 januari 2019 in te voeren, namelijk de overstap naar omgekeerd inzamelen. Dit is het systeem waarbij alle huishoudens in de stad hun restafval zelf wegbrengen naar ondergrondse containers in de wijk. De invoering van omgekeerd inzamelen vraagt een zorgvuldig traject met de inwoners en dus meer voorbereidingstijd. Het college stelt de raad voor om het komende jaar onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een keuzemodel, waarbij (laagbouw)huishoudens hun eigen inzamelmiddelen kunnen kiezen en ook zelf kunnen kiezen welke afvalsoorten zij wegbrengen.

Met de invoering van Diftar is de gemeente Enschede weer een stukje dichterbij een afvalloos Twente in 2030 gekomen. Het doel is om in alle 14 Twentse gemeenten in 2030 nog maar maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden. Op dit moment is dat nog 125 kilo per inwoner in Enschede. Vorig jaar was dit 207 kilo per inwoner. Daarmee heeft Enschede een grote stap gemaakt.