Nijverdal  – Het college van B&W van de gemeente Hellendoorn stelt de gemeenteraad voor om een proef te starten met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugd van 0 tot 18 jaar.

Deze praktijkondersteuner vormt als het ware de verbindende schakel tussen de eerstelijns hulp van de huisartsen en de specialistische tweedelijns instanties voor jeugd-GGZ. Met deze proef wil de gemeente bereiken dat jonge inwoners laagdrempelig en snel geholpen worden.  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. De gemeente is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de geboden zorg aan de jeugd. Bij het overdragen van deze taak van de Rijksoverheid naar de gemeenten was de ‘zorg dichterbij inwoners’ organiseren, de belangrijkste reden voor deze verandering in 2015. Om de zorg voor jeugdigen in de gemeente Hellendoorn nog dichterbij te organiseren, heeft de gemeente in nauwe samenwerking met de diverse huisartsenpraktijken en de GGD Regio Twente deze proef voorbereid.

Laagdrempelige mogelijkheid
De gemeente Hellendoorn heeft de afgelopen jaren met succes geïnvesteerd op het gebied van de preventieve GGZ-maatregelen voor jonge inwoners. Zo is er onder meer geïnvesteerd in de samenwerking tussen jeugdartsen en huisartsen. Op het gebied van jeugd-GGZ zijn huisartsen en jeugdartsen verwijzers en geen behandelaars. Met de inzet van praktijkondersteuners ontstaat er de laagdrempelige mogelijkheid voor jongeren en hun ouders/verzorgers om een aantal gesprekken aan te gaan met deze ondersteuners. De verwachting is dat hierdoor in een aantal situaties verwijzing naar een specialistische GGZ-instellingen voorkomen kan worden. Hierdoor kunnen kosten bespaard worden.

Coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’
Met de inzet van praktijkondersteuners voor de jeugd-GGZ maakt het college van B&W een ambitie uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’ waar. In het coalitieakkoord staat beschreven dat samenwerking tussen zorgaanbieders en voorliggende voorzieningen wordt gestimuleerd. En dat er meer wordt ingezet op preventie en eigen regie. De doelstelling van deze pilot sluit aan op deze ambitie. De gemeenteraad van Hellendoorn neemt op 18 december een besluit over dit voorstel.