Duurzame energievisie gemeente Hellendoorn

0
110

Hellendoorn – Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn heeft op 14 november 2017 haar ‘Duurzame Energievisie Hellendoorn’ het licht doen zien. In deze visie is weergegeven hoe en hoeveel er van de in 2013 gestelde doelstelling – 20% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2008 – gehaald kan worden.  Op grond van de huidige inzichten en maatregelen verwacht het college dat circa 70% van de doelstelling gehaald kan worden mits alle betrokkenen aandacht blijven houden voor energie en overeenstemming gevonden kan worden voor het intensiveren van duurzame energieopwekking en energiebesparing. De doelstelling is met ongewijzigd beleid dan ook niet haalbaar zonder aanvullende maatregelen.  

Om ook die ontbrekende 30% te kunnen realiseren biedt de visie bijvoorbeeld meer ruimte voor windenergie, dan alleen maar op het bedrijvenpark ’t Lochter. Maar ook initiatieven voor duurzame energieopwekking, via biomassa en zon worden met een positieve grondhouding tegemoet getreden. Om duurzame energie-initiatieven te kunnen faciliteren, stimuleren en coördineren wordt 1 fte capaciteit beschikbaar gemaakt.  Aanleiding voor het opstellen van deze duurzame energievisie was het besluit om geen toestemming te geven voor de plaatsing van windmolens op ’t Lochter III. In het verlengde van dit besluit heeft de raad een motie aangenomen waarbij het college opgeroepen werd naar alternatieven te zoeken en die uit te werken. Het college heeft deze opdracht ruim opgevat en zichzelf de opdracht gegeven een ‘Duurzame Energievisie Hellendoorn’ op te stellen. Bij het opstellen van het concept van deze energievisie is een interactief traject met de samenleving gevolgd. Juist ook vanwege de mogelijk vele ruimtelijke gevolgen van duurzame energieproductie en het belang van maatschappelijk draagvlak. Na bespreking in de commissie Grondgebied van een eerdere conceptversie heeft het college een second opinion laten uitvoeren door Energie Centrum Nederland. Dit leidde tot de versie die nu door het college aan de politiek is voorgelegd.  De energievisie zal op 29 november 2017 tijdens de openbare vergadering van de commissie Grondgebied behandeld worden. Vaststelling door de raad is voorzien op 12 december 2017. Na deze vaststelling zal een uitvoeringsprogramma gemaakt worden met een activiteitenplanning.  De ‘Duurzame Energievisie Hellendoorn’ beperkt zich op dit moment tot de in 2013 geformuleerde doelstelling. Maar de energieopgave stopt  uiteraard niet in 2020. Dat betekent dat voor de periode na 2020 nieuwe doelstellingen geformuleerd zullen worden. Het college heeft de raad voorgesteld aan te sluiten bij de nationale ambities: 49% CO2-reductie in 2030 en energieneutraal zijn in 2050.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here