Home » Politiek

Politiek

College neemt aanbevelingen toekomst Giethoorn in ontvangst

Steenwijk – Wethouder Douwe Oosterveen neemt op 23 augustus, namens het college van B&W, de aanbevelingen in ontvangst die zijn voortgekomen uit de brainstormavond die de VVD op 14 juni jl. in Giethoorn heeft gehouden. Hierin stond het masterplan Giethoorn voor de toekomst centraal. Douwe Oosterveen ‘Namens het college neem ik als kernwethouder van Giethoorn de aanbevelingen van de VVD fractie in ontvangst. Ik complimenteer de fractie met ‘de oogst van deze avond’ en wij zullen de aanbevelingen ter harte nemen. Op dit moment zijn wij druk bezig met het opstellen van een toekomstvisie voor Giethoorn. Daarvoor hebben wij onlangs ...

Read More »

ChristenUnie Overijssel stelt vragen over de gevolgen van de fipronil affaire voor boeren in Overijssel

Overijssel – Door besmetting van eieren met het verboden middel Fipronil lijden veel bedrijven in de pluimveesector forse schade. Naar verluidt is deze schade naar verwachting niet of slechts zeer beperkt te verhalen bij het bedrijf dat de schade veroorzaakt heeft. Hierdoor dreigen sommige pluimveebedrijven failliet te gaan. Minister Schippers en staatssecretaris Van Dam hebben diverse vragen van Tweede Kamerfracties, waaronder die van de ChristenUnie, over de Fipronilaffaire beantwoord. Uit deze beantwoording blijkt o.a. dat het Ministerie van Economische Zaken Wageningen Economic Research heeft gevraagd een economische impactanalyse te maken om zicht te krijgen op de directe kosten die het ...

Read More »

Dalfser politiek kan input van inwoners voor verkiezingsprogramma’s gebruiken

Dalfsen – In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke partijen komen in beweging om verkiezingsprogramma’s te schrijven en maken plannen voor hun campagne. Net als in 2014 organiseert de gemeente ook komend half jaar verschillende activiteiten. Doel is om enerzijds de verkiezingen onder de aandacht brengen en anderzijds de opkomst bij de verkiezingen te verhogen: iedere stem telt! Op 7 september wordt een unieke bijeenkomst georganiseerd in Nieuwleusen, een zogenaamde HanZup. Tijdens deze bijeenkomst strijden vier groepen inwoners voor het beste idee. Het zijn in dit geval niet de beleidsmakers en politici die aan het woord komen, maar inwoners ...

Read More »

Wethouder Oene Akkerman neemt portefeuille Bert Dedden over

Steenwijk – Wethouder Oene Akkerman neemt de portefeuille van Bert Dedden, die begin juli besloot zijn wethouderschap neer te leggen, een-op-een over. Dat is de uitkomst van het overleg over de portefeuilleverdeling dat vandaag binnen het college heeft plaatsgevonden. Oene Akkerman werd op 18 juli 2017 tijdens een extra raadsvergadering namens BGL beëdigd als wethouder van Steenwijkerland. Naast de portefeuilleverdeling is ook afgesproken, dat wethouder Oene Akkerman de eerste vervanger (loco) van burgemeester Rob Bats wordt. Ook hiermee volgt hij Bert Dedden op. De portefeuille van Oene Akkerman bestaat uit: • Volkshuisvesting • Kernen- en wijkenbeleid • Participatie-transitie / IGSD ...

Read More »

ChristenUnie en CDA willen aanpak ondermijnende criminaliteit

Overijssel – Jan Westert (ChristenUnie) en Jeroen Piksen(CDA) willen dat de provincie komt met een programma Veiligheid tegen ondermijnende criminaliteit. Er is behoefte aan een stevige samenwerking tegen ondermijning van het openbaar bestuur. Zij willen dat het college van gedeputeerde staten met een voorstel komt om ondermijning aan te pakken. Een georganiseerde regionale overheid is nodig om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. ChristenUnie en CDA dienen woensdag bij de vergadering van Provinciale Staten daartoe een motie in, die ook door VVD en D66 wordt gesteund. De aandacht voor ondermijnende criminaliteit is sterk aan het toenemen. In Brabant en Zeeland is ...

Read More »

D66 wil overlast Vliegveld Lelystad beperken

Zwolle – De Zwolse raadsfractie en de Overijsselse Statenfractie van D66 willen de overlast die mogelijk vanaf 2019 veroorzaakt wordt door laagvliegend luchtverkeer afkomstig van Lelystad Airport zoveel mogelijk beperken. Tijdens de bewonersbijeenkomst op dinsdag 11 juli, georganiseerd door wijkstichting Stadshagen Totaal bleek dat er grote zorgen zijn. D66 wil dat er goed gekeken wordt naar mogelijke oplossingen en het vereiste zorgvuldige proces richting inwoners en andere belanghebbenden. Maandag 17 juli stelt de partij daarom vragen aan het college. “Het lijkt erop dat de vliegtuigen een forse daling inzetten pal boven de wijk die misschien wel gepaard gaat met een ...

Read More »

Meerderheid gemeenteraad Deventer steunt doorgaan college

Deventer – Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat het Deventer college doorgaat, met duidelijke kaders en werkafspraken. Een motie met deze strekking werd woensdagavond 12 juli aangenomen tijdens de raadsvergadering. Dit betekent dat Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA) en Frits Rorink (CDA) doorgaan als wethouder. De motie volgde op een stevig debat, over het herwinnen van vertrouwen tussen de raad en het college. De wethouders legden tijdens het debat verantwoording af en gaven aan welke mogelijkheden zij zagen om te werken aan het herwinnen van vertrouwen van de raad. Voor een ruime meerderheid in de raad was ...

Read More »

Oene Akkerman opvolger van Bert Dedden

Steenwijk – Oene Akkerman wordt door BuitenGewoon Leefbaar (BGL) voorgedragen als opvolger van Bert Dedden die onlangs zijn wethouderschap heeft neergelegd. Op dit moment is Oene Akkerman raadslid voor BGL. De voordracht vindt plaats in een extra raadsvergadering. Burgemeester Rob Bats ‘Het college is verheugd dat BGL een nieuwe wethouder voordraagt. Hiermee wordt de continuïteit van een voltallig college tot aan de gemeenteraadsverkiezingen gewaarborgd. Met Oene Akkerman halen we een bevlogen en transparante bestuurder met kennis van zaken binnen in het college van burgemeester en wethouders’.

Read More »

42 sollicitanten burgemeesterschap Ommen

Ommen – 42 personen hebben bij Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten  hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van de gemeente Ommen.  Tussen de sollicitanten bevinden zich 14 vrouwen en 28 mannen. De leeftijd van de kandidaten varieert van 37 tot en met 65 jaar. Achtergrond sollicitanten: 31 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 11 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond, 10 kandidaten zijn lid van het CDA, 3 van de CU, 5 van D66, 2 van GroenLinks, 2 van een lokale partij, 4 van de PvdA, 1 van de SGP, 11 van de VVD ...

Read More »

Drie wethouders werken vooralsnog samen door

Deventer – Wethouders Liesbeth Grijsen, Jan Jaap Kolkman en Frits Rorink nemen ieder een deel van het takenpakket over van wethouder Robin Hartogh Heys, die op 5 juli ontslag nam. Op deze manier kunnen de lopende projecten doorgang vinden. “Het belangrijkste is dat Deventer verder kan.” Woensdag 5 juli trok de fractie van D66 zich terug uit de coalitie, nadat drie coalitiepartners het vertrouwen opzegden in de D66-wethouder Hartogh Heys. Daarop diende die zijn ontslag in bij de gemeenteraad. Aansluitend diende de oppositie een motie van wantrouwen in tegen de 3 overgebleven wethouders. Zij beraden zich op de nu ontstane ...

Read More »

Superzaterdag in Zwolse wijk Dieze-West

Zwolle – Zaterdag 8 juli is het superzaterdag. Ruim dertig SP’ers trekken de wijk Dieze-West in om in gesprek te gaan met bewoners over leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. De Zwolse SP wordt hierin ondersteund door SP-afdelingen uit de regio en de Tweede Kamerleden Cem Lacin en Zwollenaar Frank Futselaar. De Zwolse SP gaat bijna wekelijks langs de deuren in Zwolse buurten om met bewoners te praten. De SP beoefent niet zoals de andere partijen politiek vanuit het stadhuis, maar juist door actief naar de mensen toe te gaan en samen te strijden voor verbetering. Een keer per maand ...

Read More »

Motie van wantrouwen aangenomen tegen Deventer wethouders

Deventer – Tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2017 is een motie van wantrouwen aangenomen tegen alle wethouders van B&W. Wethouders Liesbeth Grijsen, Jan Jaap Kolkman en Frits Rorink hebben aangegeven dat zij zich beraden op de ontstane situatie. Eerder op de avond stapte D66 uit de coalitie, waarop wethouder Hartogh Heys ontslag nam. De fractie van D66 trok zich terug nadat 3 coalitiepartijen (Gemeentebelang, PvdA en CDA) aangaven dat zij onvoldoende vertrouwen hadden in de aansturing van het project De Viking door wethouder Robin Hartogh Heys. D66 vond dit onterecht en trok de fractie terug uit de coalitie, waarop ...

Read More »

Bert Dedden legt wethouderschap neer

Steenwijk – Bert Dedden, de huidige wethouder van Buitengewoon Leefbaar (BGL), legt per direct zijn wethouderschap neer. Burgemeester Rob Bats: “Bert Dedden heeft naar aanleiding van de discussie rond de IGSD besloten zijn wethouderschap neer te leggen. Hij is van mening dat hij onvoldoende steun heeft bij de afhandeling van dit dossier. Als college respecteren we zijn besluit en bedanken we hem voor de goede samenwerking. De portefeuille van Bert Dedden is voorlopig door het huidige college overgenomen.” Met de fractie van BGL wordt overlegd hoe het vertrek van Bert Dedden wordt opgevangen.

Read More »

Ilona Lagas en Theo Katerberg waarnemend wethouders voor Hans ter Keurst

Ommen – De coalitie draagt de raadsleden Ilona Lagas (VVD) en Theo Katerberg (CDA) voor als waarnemend wethouders. Zij nemen de taken van wethouder Hans ter Keurst, die langdurig ziek is, tijdelijk over. Mevrouw Lagas en de heer Katerberg doen dat in deeltijd: ieder 50%. Wethouder Hans ter Keurst is al enige tijd afwezig door ziekte. Hij heeft met ingang van 4 juli 2017 ziekteverlof voor een periode van 16 weken. Dit betekent dat wethouder Ter Keurst in ieder geval tot eind oktober 2017 afwezig is. In die periode kan hij zijn werkzaamheden als wethouder niet uitvoeren. Tot nu toe ...

Read More »

Verzoek tijdelijke waarneming wethouder Ommen

Ommen – Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om te voorzien in waarneming van wethouder Ter Keurst, die vanwege ziekte voor een langere periode afwezig is. Wethouder Hans ter Keurst van de gemeente Ommen is sinds enige tijd afwezig door ziekte. De verwachting is dat hij op korte termijn niet volledig hersteld is. Daarom heeft hij ziekteverlof aangevraagd. Het college van B&W heeft dit ziekteverlof voor een periode van 16 weken verleend. Dit betekent dat wethouder Ter Keurst in ieder geval tot eind oktober 2017 afwezig is. Tot op heden zijn de taken van wethouder Ter Keurst opgevangen door burgemeester ...

Read More »

ChristenUnie en PvdA willen onmiddellijke redding schaapskuddes

Overijssel – De provincie moet onmiddellijk geld vrijmaken om het handjevol schaapskuddes dat Overijssel nog heeft te redden. Dat vinden de Statenfracties van ChristenUnie en de PvdA. ‘Gescheperde’ schaapskuddes met herder zitten al jaren in financieel zwaar weer. Dat bleek ook bij een bezoek dat Arjan Hof (ChristenUnie) en Annemieke Wissink (PvdA) vrijdag brachten aan de schaapskudde Hof van Twente. De herder denkt nog één jaar te kunnen overleven. Daarna dreigt bankroet en het definitief verdwijnen van de kudde, die op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed staat. En de paar andere kuddes die Overijssel nog telt staan er niet ...

Read More »

SP Zwolle bezorgd over toekomst Stadsfestival

Zwolle – De Zwolse SP fractie is bezorgd over het schrappen van het Thorbeckegrachtconcert. Afgelopen zaterdag berichte De Stentor dat het afsluitende concert van het Stadsfestival door geldgebrek dit jaar niet doorgaat. De SP vindt dit erg jammer en had dit graag anders gezien. Ook blijkt dat het vervangende concert mogelijk niet gratis toegankelijk zal zijn. De SP ziet dit als een aantasting van de toegankelijkheid van het festival. Daarom stelt de SP maandag mondelinge vragen aan het college. SP-raadslid Koen van Baal: “Het is onbegrijpelijk dat dit concert niet meer doorgaat. Het Thorbeckegrachtconcert is toch echt de parel van ...

Read More »

GroenLinks Zwolle vraagt opheldering over stilleggen initiatief windenergie op Voorst

Zwolle – Vrijdag legden de drie initiatiefnemers van windenergie op Voorst – Scania, Vereniging Blauwvinger Energie en hogeschool Windesheim – hun plan voor windenergie stil. De GroenLinks fractie in de Zwolse gemeenteraad betreurt het dat de initiatiefnemers zich genoodzaakt zagen deze stap te zetten. “Hoewel dit besluit niet onverwacht komt, betekent dit een forse tegenvaller voor de stad. We staan voor een enorme opgave om al onze energie duurzaam op te gaan wekken. Daar hoort windenergie onherroepelijk bij”, aldus raadslid Remko de Paus. “Doordat het college nooit duidelijkheid heeft willen verschaffen, zitten de initiatiefnemers én de stad nu met de ...

Read More »

PvdA Zwolle en D66: Aandacht voor kleine, bijzondere winkels

Zwolle – Juist vaak de kleinere, bijzondere winkels dragen veel bij aan de sfeer in de binnenstad en daarbuiten. Dat is voor PvdA en D66 het vertrekpunt om te bekijken hoe het gemeentelijk beleid ook dit soort ondernemers kan helpen om hun bedrijf gezond te houden of te krijgen. Sonja Paauw van D66: “In gemeentelijk beleid is er wel aandacht voor kleinere winkels die bijdragen aan de couleur locale, bijvoorbeeld in de binnenstadsvisie of het nieuwe retailbeleid van de gemeente. Wij vinden dat het niet moet blijven bij aandacht, maar dat we het die ondernemers ook echt makkelijker moeten maken ...

Read More »

Leden ChristenUnie Rijssen-Holten stellen kandidatenlijst vast

Rijssen-Holten / De ledenvergadering die ChristenUnie Rijssen-Holten op 22 juni jongstleden organiseerde, stond grotendeels in het teken van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In deze vergadering werd onder andere de kandidatenlijst vastgesteld. Het advies van de selectiecommissie – bestaande uit Dianne Baan, Wim Goosen (voormalig fractievoorzitter ChristenUnie Wierden), Gerdien Koedijk en voormalig wethouder Ben Wolterink – werd door de leden unaniem overgenomen. De kandidatenlijst van ChristenUnie Rijssen-Holten wordt opnieuw aangevoerd door Bert Tijhof, momenteel wethouder in Rijssen-Holten. Jan Berkhoff, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad, volgt op plek twee. De top vijf wordt aangevuld door Frederike Hulshof-Boeve, Tonnie ...

Read More »

Willemien Riezebos en Joost van Veldhuizen verlaten politiek Rijssen-Holten

Rijssen/Holten – Op de ledenvergadering in januari van dit jaar kondigde Willemien Riezebos al aan dat zij de politiek zou gaan verlaten en ook voor Joost van Veldhuizen zal deze raadsperiode zijn laatste zijn. Ook vertrekken er drie bestuursleden. Vier jaar geleden heeft Joost, nu 68 jaar, al aangegeven dat dit zijn laatste periode als raadslid van de ChristenUnie zou zijn. Joost vindt het tijd dat jongeren het overnemen. “Juist daarom ben ik blij dat er op de nieuwe kandidatenlijst weer nieuwe vrouwen en mannen zijn gevonden die zich beschikbaar hebben gesteld. Ik kijk met veel plezier terug op de ...

Read More »

GL Kampen: Restauratie villa Bovenhavenstraat 14 kansrijker dan college zegt

Kampen – Restauratie van de villa aan de Bovenhavenstraat is wel degelijk mogelijk. En dat tegen lagere kosten dan door het college van B&W wordt gedacht. Dat stelt GroenLinks Kampen na raadpleging van deskundigen op het gebied van herbestemming van historisch belangrijke panden. GroenLinks Kampen wil dat het pand voor de gemeente Kampen behouden blijft, snel wordt gerestaureerd en een passende bestemming krijgt. Raadslid NielsJeurink: “Er moet gezocht worden naar een projectontwikkelaar die de wil en de kunde heeft om te restaureren. Het heeft nu wel lang genoeg geduurd.” Maandag 26 juni bespreekt de commissie ruimtelijke ontwikkeling een informatienota over ...

Read More »

ChristenUnie Overijssel stelt vragen over criminaliteit op het platteland

Overijssel – In een krantenartikel met als kop “Politie schiet tekort op platteland: ‘Criminelen hebben vrij spel’ is openbaar gemaakt dat de twaalf commissarissen van de koning zich zorgen maken over de toenemende criminaliteit op het platte land. De hoogste politiecommandant Oost Nederland noemt de kritiek van de provincies onzin, althans hij fronst er zijn wenkbrauwen bij, maar pleit vervolgens wel voor meer politiemensen. “Die kun je altijd gebruiken”. Dat klinkt niet erg dringend en overtuigend, aldus de ChristenUnie Overijssel die hierover kritische vragen stelt. Zo wil de ChristenUnie weten in hoeverre er in Overijssel sprake is van een capaciteitsprobleem ...

Read More »

SP steunt stakende NS medewerkers

Zwolle – NS medewerkers hebben maandagochtend op station Zwolle het werk neergelegd. De SP steunt de staking. In alle vroegte ging daarom een groep SP’ers, waaronder Tweede Kamerlid Frank Futselaar, gewapend met snoeptomaten en koek langs om de stakers een hart onder de riem te steken en te praten over de toekomst van de NS. NS personeel voert al geruime tijd actie. Zij eisen onder meer voor standaard twee conducteurs op dubbeldekkers in verband met de veiligheid. Ook willen ze dat de NS serieus meedingt naar regionale lijnen en succesvol bedrijfsonderdeel NS Retail niet in de uitverkoop doet. SP-fractievoorzitter Brammert ...

Read More »

Gemeenteraad van Steenwijkerland draagt Rob Bats voor als nieuwe burgemeester

Steenwijk – De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft vanavond een unaniem besluit genomen over de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester van Steenwijkerland. De gemeenteraad heeft de heer J.H. (Rob) Bats aanbevolen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeenteraad verwacht dat na het zomerreces Rob Bats wordt benoemd als eerste burger van Steenwijkerland. De vertrouwenscommissie omschrijft Rob Bats als een ervaren en energieke bestuurder met een duidelijke visie. Een bestuurder die geloofwaardig de trots van Steenwijkerland kan uitdragen. Hij is zeer benaderbaar voor inwoners en bedrijfsleven en in staat te enthousiasmeren en te inspireren. Hij is een verbinder, gericht ...

Read More »

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

Ommen – De Lokale Partij Ommen staat graag in direct contact met de inwoners van de gemeente en houdt daarom op maandagavond 19 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur weer een inloopuurtje. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben aangaande de Ommer politiek. Dit geldt zowel voor individuele burgers als groeperingen. De komende vergadering staat vooral in het teken van de financiële positie van de gemeente Ommen. Het betreft de 1e bestuursrapportage 2017 en de kadernota 2018. De LPO hoort graag hoe u daar over denkt. Het inloopuurtje zal ...

Read More »

College van B&W Twenterand past subsidieverordening aan

Vriezenveen – Het College van burgemeester en wethouders heeft de algemene subsidieverordening geëvalueerd en aangepast. De belangrijkste wijzigingen luiden als volgt: het onderscheid tussen activiteiten- en resultaatsubsidies vervalt, één aanvraagdatum voor alle subsidieaanvragen, de aanvraagdatum wordt 1 oktober en er is een mogelijkheid om lopende het jaar een vernieuwende activiteit aan te vragen. Volgens wethouder Martha van Abbema komt het college met deze aanpassingen grotendeels tegemoet aan de belangrijkste wensen van de organisaties: “We hebben het afgelopen jaar goed geluisterd naar de ervaringen van verenigingen en instellingen met de nieuwe verordening en zijn daarover met hen in gesprek gegaan. Dat ...

Read More »

Lokale Partij Ommen houdt inloopuurtje

Ommen – De Lokale Partij Ommen staat graag in direct contact met de inwoners van de gemeente en houdt daarom op maandagavond 12 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur weer een inloopuurtje. Dit inloopuurtje is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Ommen die vragen, opmerkingen of suggesties hebben aangaande de Ommer politiek. Dit geldt zowel voor individuele burgers als groeperingen. De komende vergadering staat vooral in het teken van de Toekomstvisie 2030 en de Verkeersvisie 2030. De LPO hoort graag hoe u daar over denkt. Het inloopuurtje zal gehouden worden in het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat 2 in ...

Read More »

CU Overijssel: Detailhandelsvisie Overijssel mag wel tandje scherper

Overijssel – De ChristenUnie Overijssel vindt dat de detailhandelsvisies van Overijssel wel een tandje scherper mag. Dat zegt fractievoorzitter Jan Westert in reactie op het SER-advies over de detailhandel. Het college van GS reageert wat de CU betreft te luchtig. De Overijsselse winkelleegstand is een van de hoogste van Nederland. Op Limburg na staat Overijssel bovenaan het provinciaal leegstandslijstje. De ChristenUnie is blij met de initiatieven die de provincie aanjaagt, met name de stadsweging kan op steun rekenen. Maar de fractie heeft ook vragen of het beleid wel werkt. Het SER-advies stuurt aan op aanscherping. De ChristenUnie deelt die lijn. ...

Read More »

Jacques Wagteveld legt wethouderschap definitief neer

Steenwijk – Jacques Wagteveld heeft aan het college van B&W laten weten zijn wethouderschap definitief neer te leggen. Eerder al had hij aangegeven dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden en zijn gezondheid het wethouderschap voor onbepaalde tijd niet kon uitoefenen. Jacques Wagteveld zat namens het CPB in het college. Douwe Oosterveen neemt nu definitief het wethouderschap van Jacques Wagteveld over. Burgemeester Rob Bats ‘Jacques Wagteveld heeft op dinsdag 6 juni zijn ontslag als wethouder bij mij als voorzitter van het college ingediend. Hij heeft aangegeven dat zijn gezondheid nog te wensen overlaat. Hierdoor kan hij niet volledig naar eigen tevredenheid als ...

Read More »