Begroting 2018: lagere lasten voor alle huishoudens in de gemeente Hardenberg

0
38

Hardenberg – De gemeente Hardenberg staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit de begroting voor 2018, die het college van B&W aan de gemeenteraad presenteert. Het college stelt daarom voor de lasten
voor inwoners te verlagen.

De begroting biedt ook ruimte om te investeren in het versterken van de economie, duurzaamheid, onderwijs en in vitaliteit van centra en het buitengebied. Wethouder Jannes Janssen: “Toen het nodig was, hebben we keuzes gemaakt in ambities,
bezuinigd op de ambtelijke organisatie en iets extra’s gevraagd van onze inwoners. Nu we de financiën op orde hebben, willen we iets terug doen en klaar zijn voor de toekomst.” Dit is de laatste begroting die het huidige college van B&W presenteert. In de begroting blikt het college dan ook terug op de afgelopen periode. Het college concludeert dat het collegeprogramma volledig is uitgevoerd of dat de voorbereidingen voor uitvoering zijn getroffen. De transitie in het
sociaal domein is gelukt. De transformatie is in volle gang om te zorgen dat inwoners de juiste zorg en ondersteuning krijgen. De collegeperiode begon in 2014 met een fors bezuinigingsprogramma. In totaal werd in de afgelopen
jaren 12 miljoen euro bezuinigd. Dat is gebeurd door de gemeentelijke belastingen te verhogen, keuzes te maken in ambities en te snijden in de ambtelijke organisatie. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Hardenberg nu een financieel gezonde begroting heeft.

De begroting voor 2018 en de jaren daarna is structureel sluitend. In 2018 is er zelfs een overschot van ruim 1 miljoen euro. Dat komt vooral doordat het economisch weer goed gaat in Nederland en de gemeente van het Rijk meer geld ontvangt voor de uitvoering van allerlei taken. Er is nog wel sprake van een incidenteel tekort. Dit komt door extra uitgaven die het college in 2018 wil doen. Deze uitgaven wil het college betalen uit de algemene reserve. Die reserve ligt de komende jaren rond
de 35 miljoen euro. Dat is ruim boven de gewenste minimale omvang. Daarmee heeft de gemeente Hardenberg voldoende geld om eventuele financiële tekorten op te vangen. Er is zelfs financiële ruimte voor de komende gemeenteraad om desgewenst te investeren in de toekomst van de gemeente Hardenberg. Wethouder Jannes Janssen (financiën): “We kijken tevreden terug op de afgelopen periode. Door tijdig in te grijpen en stevig te bezuinigen, staan we er financieel goed voor. Bezuinigen was niet leuk, maar wel noodzakelijk. We zijn nu financieel gezond en hebben weer wat vet op de botten. Er zit zelfs geld in onze spaarpot voor de komende gemeenteraad om met ambities voor onze gemeente aan de slag te gaan.”

Nu de gemeente Hardenberg het huishoudboekje op orde heeft, stelt het college voor de lasten voor inwoners te verlagen. Het voorstel is om de woonlasten structureel met 30 euro te verlagen. Hierbij wil het college ervoor zorgen dat alle huishoudens profiteren. Bovendien wil het college in 2018 eenmalig een extra korting van 10 euro op de afvalstoffenheffing geven. Het college kiest hiervoor omdat de reserve afvalstoffenheffing onnodig hoog is opgelopen. Er is ook goed nieuws voor hondenbezitters: het college stelt voor het tarief hondenbelasting voor de eerste hond met 20% te verlagen. Voor deze maatregelen trekt het college in totaal 1,1 miljoen euro uit. Hiermee geeft het college concreet invulling aan de wens van de gemeenteraad de lasten voor inwoners te verlagen. Wethouder Jannes Janssen: “Toen het nodig was, hebben we keuzes moeten maken en iets extra’s gevraagd van onze inwoners door de belastingen te verhogen. Nu we financiën op orde hebben willen we iets terug doen. Dat doen we via de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Zo zorgen we ervoor dat alle huishoudens profiteren, ook huurders. Ook willen we investeren in de vitaliteit van onze gemeente. Daar profiteren alle inwoners van. Om klaar te zijn voor de nieuwe vraagstukken die op ons afkomen, investeren we ook in de doorontwikkeling van onze ambtelijke organisatie. ”

In de begroting doet het college voorstellen om te investeren in de toekomst van de gemeente Hardenberg. De focus ligt op het versterken van de economie zodat Hardenberg mee profiteert van het gunstige economisch tij. Ook wil het college geld reserveren voor het versterken en toekomstbestendig maken van winkelcentra. De vitaliteit en leefbaarheid van het buitengebied houdt de aandacht van het college. Voor het uitvoeren en cofinancieren van projecten in het buitengebied wil het college extra geld uittrekken. Hardenberg gaat bovendien onverminderd door met stevige ambities op het gebied van
duurzaamheid. Doel is zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken. In de begroting doet het college een aantal voorstellen voor extra uitgaven. Om ervoor te zorgen dat evenementen in de gemeente op een veilige manier kunnen plaatsvinden, wil het college geld uittrekken voor onder andere het beheersen van veiligheidsrisico’s en toezicht op evenementen. Het college investeert de komende jaren flink in de huisvesting van basisscholen. In de begroting is al geld gereserveerd voor de nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van basisscholen. Omdat de prijzen in de bouw flink stijgen, trekt het college hier extra geld voor uit. Tenslotte is er extra geld voor de uitvoering van het kunst- en cultuurprogramma. Het college constateert dat de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie op onderdelen te fors zijn geweest. Er komen weer meer vragen op de gemeente af, daar moet de ambtelijke organisatie op anticiperen. Bovendien vragen ontwikkelingen in de samenleving om een ambtelijke organisatie die klaar is voor nieuwe vraagstukken die op de gemeente afkomen. Daarom stelt het college voor ook geld beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg.
De gemeenteraad bespreekt de begroting op 31 oktober 2017 in de oriënterende ronde en op 7 november in de raadsvergadering.

Reageer op dit artikel

  Subscribe  
Abonneren op